Een handreiking voor jeugdreclasseringswerkers over de begeleiding van delinquente jongeren met een LVB.

Binnen de strafrechtsketen is sprake van een oververtegenwoordiging van mensen met een LVB. Hoewel de exacte prevalentie niet bekend is, lijkt meer dan een derde van de jongeren binnen de justitiële opvang en behandelinstellingen een IQ te hebben onder de 85.
Een passende bejegening kan bijdragen aan het voorkomen van onnodige regelovertredingen en terugmeldingen, het verkleinen van de kans op recidive en het vergoten van de kans op een succesvol jeugdreclasseringstraject. Het doel van deze handreiking is om professionals binnen de jeugdreclassering kennis en handvatten te bieden die hierbij kunnen helpen.