Over FAJ

Doelstelling

De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) is een koepelorganisatie. FAJ heeft, zoals vastgelegd in de statuten, tot doel om een doeltreffende jeugdzorg te bevorderen op Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Hiervoor stimuleert, entameert en verricht FAJ activiteiten die leiden tot een bloeiend jeugdwelzijn en een betere leef- en ontwikkelsituatie voor kinderen en jongeren.

Visie

Een aantal jaren geleden heeft FAJ een eigen visie op jeugd(ontwikkeling) geformuleerd. Dit document wordt jaarlijks onder de loep genomen en is nog steeds actueel. In essentie kiest FAJ voor haar werk met jongeren de volgende insteek:

 • FAJ zet zich in voor alle jongeren tussen de leeftijd van 0 tot 24 jaar.
 • FAJ biedt deze doelgroep begeleiding en ondersteuning vanuit hun eigen behoeften en (jongeren)perspectief.
 • FAJ kiest bewust voor een positieve benadering vanuit de kansen en mogelijkheden van elk kind of jongvolwassenen, ongeacht de (kwetsbare) situatie waarin deze persoon zich misschien bevindt.
 • FAJ kiest voor een integrale aanpak, waarin de hele omgeving van het kind of de jongvolwassenen wordt meegenomen en waarin positieve relaties bewust worden versterkt en geactiveerd.
Kerntaken

De FAJ doelstelling wordt in de volgende kerntaken vertaald:

 • Het volgen, toetsen en adviseren op the gebied van jeugdbeleid.
 • Het analyseren van de situatie in het veld, onder andere door het verrichten of bijdragen aan (veld)onderzoek.
 • Het ondersteunen van lidorganisaties bij hun dagelijkse werkzaamheden en het opzetten van specifieke projecten.
 • Het entameren en coördineren van grotere projecten en programma’s.
 • Het organiseren van diverse vormen van deskundigheidsbevordering.
 • Het stimuleren van jeugdparticipatie.
 • Het realiseren van effectieve samenwerkingsvormen in het veld.
Aanpak

FAJ kiest in de vertaling van haar doelstellingen en kerntaken naar activiteiten en projecten bewust voor een pragmatische, oplossingsgerichte en proactieve aanpak, waarbij niet alleen aandacht besteed wordt aan risicogroepen, maar aan alle jongeren.

Functies

FAJ heeft een aantal functies en richt zich als koepelorganisatie voor doeltreffende jeugdzorg vnl op de hieronder vermelde functies.

verbetering van de kwaliteit van het aanbod van activiteiten in het jeugdveld.
versterking van de samenwerking tussen organisaties binnen het jeugdveld.
afstemming tussen (lid)organisaties en potentiële fondsen en financiers in het jeugdveld.
ondersteuning van het beleid van de overheid en (lid)organisaties in het jeugdveld.
bevordering van de deskundigheid van (lid)organisaties en andere betrokkenen in het jeugdveld.

FAJ kiest als ‘koepelorganisatie voor doeltreffende jeugdzorg’ voor een proactieve benadering op Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en richt zich daarbij op kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod van jeugdzorg en behoeftes en lacunes in het jeugdveld.

FAJ stimuleert op gerichte wijze samenwerking binnen het jeugdveld en creëert, waar mogelijk, uitwisselingsmogelijkheden tussen niet gouvermentele organisaties ( NGO’s) en gouvermentele organisaties ( GO’s) en tussen NGO’s onderling.

FAJ zet veelvuldig haar expertise en helikopterview in. FAJ beschikt over een groot netwerk binnen het jeugdveld en onderhoudt goede relaties met fondsen en overige financiers. Vanuit deze positie, speelt FAJ vaak een intermediaire rol tussen deze fondsen en aangesloten lidorganisaties.

FAJ houdt zich actief en bewust bezig met deskundigheidsbevordering om professionals in het jeugd(hulpverlenings)veld en andere betrokkenen toe te rusten met de tools en vaardigheden, die nodig zijn om hun cliënten en doelgroepen zo goed mogelijk te ondersteunen.

FAJ houdt zich ook bezig met beleidsondersteuning en, waar nodig, met onderzoek voor (lid)organisaties, en buurtorganisaties. FAJ heeft hierbij een signalerende functie binnen de gemeenschap en het jeugdveld en ontwikkelt beleid voor geconstateerde knelpunten en nieuwe gebieden binnen de jeugdzorg.

Zusterorganisaties

FAJ is een koepelorganisatie voor doeltreffende jeugdzorg met aangesloten lidorganisaties op de eilanden Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. FAJ onderhoudt daarnaast contact met haar Arubaanse zusterorganisatie ‘Assosiashon di Trabou pa Hubentut Arubano’ (ATHA). Met deze zusterorganisatie worden relevante activiteiten, initiatieven, onderzoeken en conferenties afgestemd en waar nodig, effectief samengewerkt.

Jaarvergadering

FAJ organiseert als koepelorganisatie voor de jeugdzorg, minimaal één keer per jaar een jaarvergadering voor al haar lidorganisaties, afkomstig uit de verschillende eilanden. Hiervoor worden alle vertegenwoordigers van de lidorganisaties uitgenodigd.

Op deze jaarvergadering legt FAJ rekenschap af over haar werkzaamheden, financiën en presenteert zij haar jaarrekening en jaarverslag. Daarnaast worden nieuwe lidorganisaties voorgesteld, activiteiten binnen het jeugdveld afgestemd en behoeften van leden geïnventariseerd.

De jaarvergadering van FAJ vindt meestal eind april of begin mei plaats op een zaterdagochtend, daar de jaarrekening en het jaarverslag voor eind mei goedgekeurd moeten worden. Hierna kan FAJ bij de overheid haar jaarlijkse verlengingsverzoek indienen voor de continuering van haar zorgcontract.

Vacatures

Op dit moment heeft FAJ geen vacatures uitstaan. Open sollicitaties voor mogelijke stages en freelance activiteiten kunnen verstuurd worden naar bureau@faj.cw.

Documenten