Hóben Aktivo

Het ‘Hoben Aktivo’- project richt zich op een gezonde vrijetijdsbesteding van lokale jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Voor dit project, dat al vanaf 2006 succesvol draait, wordt actief gebruik gemaakt van lokale buurtcentra en de inzet van vrijwilligers en welzijnswerkers.

FAJ speelt een coördinerende rol bij zowel de uitvoering als het genereren van middelen voor dit project.  FAJ werkt hierbij constructief samen met ‘Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario’ (SEFBA) om jongeren zinvolle sociale en sportieve activiteiten aan te bieden, waarmee zij hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen.

Activiteiten van FAJ

Leerlingenpopulatie en Transitieraamwerk Voortgezet Speciaal Onderwijs en Arbeidsgericht Onderwijs in Curaçao.

lees meer

Het huidige onderzoek brengt de volledige VSO en AGO-leerlingenpopulatie in kaart. Op basis van de resultaten uit het huidige onderzoek is een transitieraamwerk van het gehele V(S)O ontwikkeld. Dit raamwerk bestaat uit adviezen voor concrete te ondernemen stappen die noodzakelijk zijn om de praktijk van het V(S)O (he)r in te richten zodat dit leidt tot een verbetering van het gehele V(S)O en een optimale ontwikkeling van de leerlingen.

Auteur: Merel Griffith - Lendering, Susan Larmonie, Céline Gladpootjes Monique Bouman
Jaar: 2020
Instelling: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Transitieraamwerk Speciaal Funderend Onderwijs. Kenmerken leerlingenpopulatie en transitieraamwerk Speciaal Funderend Onderwijs in Curaçao

lees meer

Het huidige onderzoek brengt de volledige SFO-leerlingenpopulatie in kaart, en brengt in kaart welke transitie er plaats moet vinden indien de SFO-leerlingenpopulatie volgens het indiceringsoverzicht wordt ingedeeld. Aanvullend is een transitieraamwerk ontwikkeld dat concrete activiteiten voorstelt om deze transitie te ondersteunen. Deze transitie heeft als doel een verbetering van het gehele SFO en draagt bij aan de optimale ontwikkeling van leerlingen van SFO.

Auteur: Merel Griffith - Lendering, Susan Larmonie, Céline Gladpootjes Monique Bouman
Jaar: 2020
Instelling: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Onderwijsindicering Curaçao

lees meer

Er is in Curaçao geen eenduidige indicering van doorverwijzen naar de verschillende onderwijsniveaus binnen het speciaal onderwijs. Het LVB-platform heeft in samenwerking met zorgprofessionals en de beleidsorganisatie van het Ministerie OWCS een visie ontwikkeld ten aanzien van indicering en verwijzing naar een bijpassend onderwijstype. Door verschillende organisaties en professionals te betrekken bij de ontwikkeling van deze visie, is er volledig draagvlak gecreëerd voor de gepresenteerde onderwijsindicering.

Deze indeling geeft implicaties voor de huidige inrichting van het onderwijs in Curaçao, ten goede van het functioneren van de (LVB)-leerling.

Auteur: Merel Griffith - Lendering
Jaar: 2020
Instelling: LVB Kenniscentrum - FAJ

Praktijkdefinitie Licht verstandelijke beperking (LVB) in Curaçao

lees meer

Het LVB-platform (FAJ) in Curaçao heeft gezamenlijk met gedragsdeskundigen van zorgorganisaties in Curaçao de uniforme LVB praktijkdefinitie gerealiseerd. Dit betekent een eenduidige afspraak over wat door de overheid en zorginstellingen in Curaçao met LVB bedoeld wordt. Deze LVB praktijkdefinitie is noodzakelijk voor het geven van de juiste zorg en begeleiding van mensen die functioneren op LVB-niveau in Curaçao. Meer informatie over het gehele proces is hier te vinden.

Auteur: Merel Griffith - Lendering
Jaar: 2020
Instelling: FAJ

LVB in beeld in Curaçao

lees meer

Een quickscan naar succesfactoren, knelpunten en prioriteiten voor een betere zorg voor mensen die functioneren op het niveau van een Licht Verstandelijke Beperking in Curaçao.

Auteur: Merel Griffith - Lendering
Jaar: 2018
Instelling: LVB Kenniscentrum

Factsheet Licht Verstandelijke Beperking

lees meer

Er zijn verschillende definities van wat een Licht Verstandelijke Beperking is. In Nederland wordt gewerkt met een formele definitie en een praktijkdefinitie. Twee aspecten zijn van belang bij de definitie, namelijk (1) intelligentie (IQ) en (2) sociaal aanpassingsvermogen. Bij beide definities is het duidelijk dat niet alleen IQ bepalend is voor de mate van ondersteuningsbehoefte, maar ook sociaal aanpassingsvermogen en de sociale en emotionele ontwikkeling.

Op Curaçao is er geen formeel vastgestelde praktijkdefinitie. Er bestaat dus  geen eenduidige afspraak over wat door de overheid en instellingen op Curaçao met LVB bedoeld wordt.
Daardoor is het niet vanzelfsprekend dat door iedereen die het over de doelgroep LVB heeft, dezelfde doelgroep bedoeld wordt.
Om te kunnen vaststellen of er sprake is van functioneren op een LVB niveau, is het gebruik van speciaal daarvoor ontwikkelde instrumenten nodig. Met deze factsheet hoopt het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling bij te dragen aan meer kennis over dit onderwerp.

Auteur: Merel Griffith – Lendering
Jaar: 2017
Instelling: Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Curaçao

Mishandeling en seksueel misbruik bij volwassenen met een verstandelijke beperking op Curacao. Een onderzoek naar aard, omvang en risicofactoren van mishandeling en seksueel misbruik bij volwassenen met een verstandelijke beperking.

lees meer

Mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op seksueel misbruik en mishandeling. Meerdere internationale studies hebben aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking drie tot vijf maal vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik dan andere mensen in de maatschappij. Om na te gaan of dat op Curaçao ook het geval is, hebben de twee instellingen voor gehandicaptenzorg, Fundashon Verriet en Fundashon Kontakto, het initiatief genomen tot een onderzoek dat werd uitgevoerd door gezondheidspsycholoog dr. Merel Griffith, met financiering van de onderzoek stichting CBHRI (Curaçao Biomedical and Health Research Institute). Het onderzoek had als doel om een betrouwbaar beeld te verkrijgen van de aard en omvang van (fysieke en emotionele) mishandeling en seksueel misbruik bij verstandelijk beperkten op Curaçao. Met deze informatie kunnen de organisaties voor gehandicaptenzorg gerichte maatregelen nemen ter bescherming van deze specifieke doelgroep.

Resultaten van het onderzoek zijn hier te zien:

 

Auteur: Merel Griffith – Lendering; Manon Schuurkes, Aafke Scharloo, Tineke Alberts
Jaar: 2016
Instelling: Curacao Biomedical & Health Research Institute (Curaçao)

Werken met een beperking op Bonaire

lees meer

Een quickscan naar de arbeidsparticipatiemogelijkheden van mensen met een beperking op Bonaire

Er is op Bonaire onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden en/of werkvoorzieningen voor mensen met een beperking. Maar, omdat er weinig bekend is over zowel de omvang als de mogelijkheden van de doelgroep op Bonaire is het lastig een adequate aanpak te ontwikkelen. Daarom zijn in het kader van de Quickscan de volgende onderzoeksvragen voorgelegd:

  • Hoe ziet de groep mensen met een beperking op Bonaire er uit (zowel omvang als aard beperking)?
  • Welke voorzieningen en mogelijkheden zijn er op dit moment op Bonaire beschikbaar voor mensen met een beperking ?
  • Zijn er op dit moment instrumenten op Bonaire beschikbaar om te kunnen bepalen of, in welke mate en met welke ondersteuning mensen met een beperking inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt ?
  • Welke voorzieningen zijn er nodig om de arbeidsparticipatiemogelijkheden voor mensen met een beperking op Bonaire te verbeteren?
Auteur: Elly Hellings & Merel Griffith - Lendering
Jaar: 2017
Instelling: OLB

Licht Verstandelijke Beperking en de Jeugdreclassering

lees meer

Een handreiking voor jeugdreclasseringswerkers over de begeleiding van delinquente jongeren met een LVB.

Binnen de strafrechtsketen is sprake van een oververtegenwoordiging van mensen met een LVB. Hoewel de exacte prevalentie niet bekend is, lijkt meer dan een derde van de jongeren binnen de justitiële opvang en behandelinstellingen een IQ te hebben onder de 85.
Een passende bejegening kan bijdragen aan het voorkomen van onnodige regelovertredingen en terugmeldingen, het verkleinen van de kans op recidive en het vergoten van de kans op een succesvol jeugdreclasseringstraject. Het doel van deze handreiking is om professionals binnen de jeugdreclassering kennis en handvatten te bieden die hierbij kunnen helpen.
Auteur: Paula Vrij en Hendrien Kaal
Jaar: 2018
Instelling: Hogeschool Leiden

Zicht op LVB Jongeren

lees meer

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in Nederland heeft in het voorjaar van 2016 een quickscan uitgevoerd − in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie − om meer zicht te krijgen op de problemen die spelen bij jongeren met deze beperking. Het doel was om knelpunten in bestaand beleid, interventies en lopende initiatieven in kaart te brengen.

Auteur: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in Nederland
Jaar: 2016

Handreiking (vroeg)signalering van een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid

lees meer

In deze handreiking wordt het belang van de mogelijkheden voor vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid bij jongvolwassenen beschreven. Het beschrijft de mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB/ zwakbegaafdheid bij (jonge) kinderen en jongeren, maar ook bij (jong)volwassenen, door professionals in het sociale domein. Dit voorkomt overvraging en helpt om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden van de jongere.

Auteur: Jolanda Douma, Joop Hoekman en Erie Merkus
Jaar: 2017
Instelling: Landelijk Kenniscentrum LVB en Netwerk Gewoon Meedoen (Nederland)

Tussen knuffels en Shag

lees meer

In het boekje ‘Tussen knuffels en shag’ heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie vijf verhalen verzameld van mensen met een licht verstandelijke beperking die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Hiervoor zijn deze mensen zelf geïnterviewd, met hun familieleden of partners en met hun begeleiders. Ze geven een goed beeld van waar mensen met een LVB zoal tegenaan kunnen lopen in hun contacten met politie en justitie – en wat er in die contacten kan worden verbeterd.

Auteur: Mieke Vergeer en Peter Nikken
Jaar: 2017
Instelling: Ministerie van Veiligheid en Justitie (Nederland)

Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) – stand van zaken 1 juli 2015

lees meer

De SCIL is geschikt om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen een LVB correct voorspelt. In deze factsheet wordt aandacht besteed aan de psychometrische eigenschappen van zowel de SCIL 18+ als de SCIL 14-17 en aan de resultaten van de pilot in het gevangeniswezen. Ook wordt in bredere zin aandacht besteed aan de praktische mogelijkheden en beperkingen van de SCIL en plannen voor de toekomst.

Auteur: Hendrien Kaal, Henk Nijman en Xavier Moonen
Jaar: 2015
Instelling: Expertisecentrum Jeugd – Hogeschool Leiden (Nederland)

Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

lees meer

Het ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland heeft behoefte aan een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen verbeterslagen aangebracht worden in de signalering en benadering van lvbproblematiek binnen de tenuitvoerlegging van (jeugd)sancties, het bieden van slachtofferzorg en jeugdbescherming? Op welke wijze kan een integrale visie tot stand worden gebracht? In deze notitie worden de resultaten beschreven van de inventarisatie in de vorm van een kwalitatieve analyse.

Auteur: Vicky Drost, Paula van Haaren, Wouter Jongebreur
Jaar: 2016
Instelling: Ministerie van Veiligheid en Justitie (Nederland)

Guideline Effective Interventions for Youngsters with MID

lees meer

In deze publikatie worden wetenschappelijke bevindingen beschreven over de kenmerken van een LVB. Ook worden aanbevelingen beschreven waar rekening mee gehouden moet worden als er gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een LVB ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Deze aanbevelingen zijn beschreven voor verschillende interventies, waaronder interventies gericht op angst, maar ook het verbeteren van sociale vaardigheden.

Auteur: Marjolein de Wit, Xavier Moonen, Jolanda Douma
Jaar: 2015
Instelling: Landelijk Kenniscentrum LVB (Nederland)

Media en kinderen met een LVB

lees meer

Een analyse van wat er al is en wat nog nodig is om kinderen met een LVB te includeren bij mediawijsheid.

Auteur: Mieke Vergeer en Peter Nikken
Jaar: 2015
Instelling: Landelijk Kenniscentrum LVB (Nederland)

Wat werkt bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking?

lees meer

Dit document biedt een overzicht van werkzame factoren bij het behandelen van jeugdigen met een lvb en bevat een aantal werkzame interventies. De tekst is hoofdzakelijk gebaseerd op de ‘Richtlijn Effectieve Interventies LVB’ van het Landelijk Kenniscentrum LVG (De Wit, Moonen & Douma, 2011).

Auteur: Mariska Zoon
Jaar: 2012
Instelling: Landelijk Kenniscentrum LVB (Nederland)

Beperkt weerbaar

lees meer

Over seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking bestaat nog veel onduidelijkheid. Internationale cijfers laten geen eenduidig beeld zien. Dit komt omdat het onderzoek dat tot nu toe gedaan is zeer divers is in methode, definities, onderzoeksgroepen enzovoort. Onderzoek in Nederland op dit gebied is nog nauwelijks uitgevoerd. In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd naar seksueel geweld bij mensen met een beperking.

Auteur: Willy van Berlo, Stans de Haas, Nico van Oosten, Lieke van Dijk, Luc Brants, Susanne Tonnon, Oka Storms
Jaar: 2011
Instelling: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Nederland)